#11 8ωρος Γύρος πυρήνες: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα